Výkup zlata a stříbra za výhodné ceny!

vykup 01Vykupujeme za výhodné ceny zlomkové zlato - zlaté zuby (dentální zlato), rozbité zlaté šperky, zlaté mince (i poškozené); dále vykupujeme stříbro - poškozené šperky, mince, technické stříbro.

Výkup je prováděn na níže uvedených prodejnách:

Aktuální výkupní ceny:

Ryzost kovu / hmotnost 1 - 5 g 5 - 10 g 10 - 50 g nad 50 g
Au ryzí (24 karátů) 1009,- Kč/g 1060,- Kč/g 1113,- Kč/g 1169,- Kč/g
Au 750/1000 (18 karátů) 757,- Kč/g 795,- Kč/g 835,- Kč/g 876,- Kč/g
Au 585/1000 (14 karátů) 590,- Kč/g 620,- Kč/g 651,- Kč/g 683,- Kč/g
Au 375/1000 (9 karátů) pod limit 397,- Kč/g 417,- Kč/g 438,- Kč/g
Ag ryzí pod limit pod limit 13,- Kč/g 15,- Kč/g
Ag  925/1000 pod limit pod limit 12,- Kč/g 13,- Kč/g

Ceny jsou finální, bez jakýchkoliv srážek a poplatků!

Platnost výkupních cen - od 10. 5. 2021.

 

Vážený zákazníku,

výkup drahých kovů od fyzických i právnických subjektů se řídí ustanovením Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v jeho pozdějších znění, hlavně pak § 31; s odvoláním na zákon č. 253/2008 Sb.

§ 31 Povinnosti podnikatele / Živnostenský zákon 

(4) Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.

§ 5 Identifikační údaje / 253/2008 O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Pro účely tohoto zákona se identifikačními údaji rozumí

a) u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo,
b) u právnické osoby obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje podle písmene a).

S osobními údaji je nakládáno v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění a nejsou v žádném případě využívány k jiným účelům, než dle 284/2004 Sb. 

Podmínky pro výkup zlata (Au), stříbra (Ag) a jejich slitin od fyzických osob: 

 1. Tyto podmínky jsou závazné pro výkup předmětů z drahých kovů (dále jen DK) na  prodejnách fy Granát, d.u.v., Turnov.
 2. Vykoupit předměty z DK lze pouze od osob starších 18 let po ověření totožnosti podle dokladu (OP nebo cestovní pas). Pouhé sdělení údajů je nepřípustné.
 3. Vykupované předměty z DK  a jejich zlomky by měly  být důkladně očištěny, měly by být vyjmuty kameny a odstraněny všechny ostatní materiály (barvy, smalty, cín, ocelová perka, výplně dutých předmětů, u dentálních kovů zubovina a tmely). 
 4. Množství Au, nabízené pro výkup, musí být minimálně 1 g v ryzosti 14 kar. Množství Ag, nabízené pro výkup, musí být minimálně 10 g v ryzosti 925/000.
 5. Vykoupit a ihned proplatit lze pouze předměty z drahých kovů, u nichž není pochybnost o jejich ryzosti, tzn., jsou označeny dle puncovního zákona  ryzostním a státním puncem a značkou výrobce a jejich množství nepřesáhne 15 g Au 14 kar nebo 100 g Ag 925/000. Ryzost těchto předmětů je možno ověřit zkouškou na prubířském kameni.
 6. Rovněž lze vykoupit a ihned proplatit drahé kovy, které byly ztaveny a jejich ryzost ověřena Puncovním úřadem. Slitek musí být uzavřen v neporušeném sáčku, zapečetěném Puncovním úřadem a musí být přiložen úřední nález. V tomto případě není množství omezeno podle bodu 5, ale podmínkou je pouze dostatečná finanční hotovost na výkupním místě.
 7. V ostatních případech (neoznačené a neúplné předměty, zlomky různých ryzostí, větší množství, neověřené slitky apod.) vykupující převezme materiál od prodávajícího, po jeho kontrole a zvážení vyplní evidenční list výkupu DK, přičemž prodávající obdrží potvrzenou kopii tohoto evidenčního listu. Kovy jsou odeslány ke ztavení v sídle firmy Granát, d.u.v. a ověření ryzosti na expozituře Puncovního úřadu v Turnově. Doplněný originál evidenčního listu a kopie úředního nálezu se vrací na prodejnu a poté lze uskutečnit výkup.
 8. Lhůta pro ztavení, ověření ryzosti a provedení výkupu činí max. 15 pracovních dnů s výjimkou celopodnikové dovolené, kdy se tato lhůta prodlužuje o délku dovolené.
 9. Vykupující si vyhrazuje právo upravit výkupní ceny dle vývoje kurzu USD/Kč a dle ceny Au a Ag na světových trzích (fixing LME). Aktuální výkupní ceny musí být vyvěšeny na viditelném místě.
 10. Uvedené výkupní ceny již zahrnují veškeré režijní náklady vykupujícího.
 11. Celková výkupní cena se stanovuje propočtem podle zjištěného obsahu DK a je to cena konečná, tzn., že se z ní nestrhávají žádné srážky ani poplatky!!!